HØJE TRÆER

Jævnfør fortsat gældende deklaration for området er der formelt en maksimal højde, som træer må have i vores grundejerforening: “Ingen beplantning må i højden overstige 3 meter med et tillæg af 1/4 af afstand til skel.”.

Eksempel: Hvis bredden af grunden er 20 meter, må et træ, der står midt på grunden (dvs. 10 meter til skellet på begge sider af træet), således have en højde på maksimalt 5,5 meter (3m + 1/4*10m).

Bestyrelsen støtter principielt lokalplan 1.18, men værdsætter det varierede og “modne” udtryk vores grundejerforening har.

Hvis man som grundejer er generet af træer, højere end lokalplanen foreskriver, følges denne praksis:

  • Såfremt en umiddelbar nabo eller en bagbo (men ikke genbo) til en grundejer er utilfreds med, at denne ikke efterlever deklarationen om beplantningshøjde, skal den utilfredse grundejer først søge dialog direkte med naboen/bagboen med henblik på at finde en mindelig løsning omkring indsatsen overfor den pågældende beplantning inden bestyrelsen inddrages i sagen.
  • Såfremt denne dialog ikke fører til enighed kan klageren skriftligt fremsende begrundet klage til bestyrelsen, der så vil vurdere hvorvidt deklarationen om beplantningshøjde overskrides og klagen er velbegrundet.
  • Såfremt bestyrelsen mener, at klagen er velbegrundet, og dialogen har været forsøgt indledningsvis, vil bestyrelsen invitere parterne til et møde. Bestyrelsens rolle er her at medvirke til, at der findes en mindelig løsning til begge parters tilfredshed.
  • Bestyrelsen udarbejder en skriftlig udtalelse pba. mæglingen.
  • Kan en løsning ikke findes, er det op til klager selv at anlægge et civilt søgsmål mod sin nabo eller bagbo.

Forslag-fra-bestyrelsen-Praksis-om-håndhævelse-af-deklaration-for-høje-træer-Final.pdf